ALGEMENE VOORWAARDEN

1. ALGEMEEN

1.1 De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten van STUDIO NIEN.

1.2 Bij het afnemen van diensten gaat u automatisch (dus stilzwijgend) akkoord met deze voorwaarden. Heeft u bezwaar tegen deze hieronder genoemde voorwaarden, dan kunt u dit enkel schriftelijk en voor de aankoop van een dienst kenbaar maken.

1.3 De algemene voorwaarden kunnen op ieder moment door STUDIO NIEN worden aangepast.

 

2. FOTOSHOOT

2.1 U heeft gekozen voor STUDIO NIEN omdat u vind dat de stijl van het fotograferen bij u past. STUDIO NIEN is vrij om haar artistieke kennis en inzicht in haar fotografie toe te passen.

2.2 Uit iedere fotoshoot zal een selectie van de foto’s worden gemaakt. De fotograaf zal naar eigen inzicht de beste foto’s selecteren, zodat de stijl van de fotograaf vastligt in de fotoshoot. De fotoshoot is pas compleet nadat de fotograaf deze selectie heeft gemaakt. STUDIO NIEN is vrij om naar eigen inzicht te beoordelen welke foto’s er wel en welke niet geschikt zijn om met u te delen. U kunt geen beroep doen op de foto’s die volgens de fotograaf niet geschikt zijn om te tonen.

2.3 Binnen vier weken ontvangt u de selectie foto’s die naar eigen inzicht zijn bewerkt. via wetransfer.com. De foto’s worden dan naar het opgegeven e-mailadres gestuurd. De foto’s dienen binnen een week te worden gedownload. 

2.4 Vanaf het moment dat de foto’s zijn opgestuurd naar u worden de foto’s minimaal een jaar door de fotograaf bewaard.

 

3. BOEKEN VAN EEN FOTOSHOOT

3.1 Het boeken van een fotoshoot dient te worden gedaan via het formulier op de website, onder het kopje ‘Contact’.

3.2 Reiskosten van de fotograaf zijn niet bij de prijs van de fotoshoot inbegrepen en dienen nog apart te worden voldaan.

3.3 Offertes zijn altijd geheel vrijblijvend tenzij er anders wordt vermeld. STUDIO NIEN heeft het recht om tot 2 werkdagen na de ontvangst van haar aanvaarding van het aanbod, dit aanbod te herroepen. De offerte verplicht niet tot levering van een deel van de prestatie tegen een proportionele prijs.

3.4 Het verschuldigde bedrag voor de fotoshoot en de reiskosten dienen via een factuur binnen 14 dagen te worden voldaan via overboeking. Is uw fotoshoot nog niet volledig betaald, dan kan STUDIO NIEN deze helaas niet leveren.

3.5 Het boeken van een fotoshoot is niet vrijblijvend. Zodra er een afspraak gemaakt is voor uw fotoshoot is annuleren niet meer mogelijk. In geval van annulering van een opdracht door de wederpartij, om welke reden dan ook, heeft STUDIO NIEN recht op de overeengekomen vergoeding, vermindert met de nog niet gemaakte kosten.

3.6 Bij het maken van een fotoshoot is het weer de onstabiele factor. Bij bewolking en zonneschijn kunnen foto’s gemaakt worden. Echter bij regen niet, vanwege de apparatuur. De fotografe kan in dit geval de fotoshoot verzetten. Als u beslist dat de fotograaf, ondanks regenvoorspellingen toch te laten komen, betaalt u de kosten die de fotograaf heeft moeten maken als de fotoshoot vanwege slecht weer alsnog niet door heeft kunnen gaan. Mochten er spullen of apparatuur van de fotograaf kapot gegaan zijn door de regen is de klant verantwoordelijk voor de vergoeding.

3.7 De foto's die gemaakt zijn tijdens de fotoshoot zijn voor u persoonlijk gemaakt, daarom is teruggave van geld helaas in geen enkel geval mogelijk. 

 

4. BETALING EN LEVERTIJD

4.1 Door een fotoshoot in te plannen geeft u te kennen, dat u met deze betalingsvoorwaarden akkoord gaat. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle bestellingen en fotoshoots, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen in overleg met beide partijen.

4.2 Voorafgaand aan de fotoshoot ontvang u van STUDIO NIEN een offerte. Aan het einde van de fotoshoot dient u het openstaande bedrag over te maken naar het zakelijke IBAN-nummer.

4.3 De betalingstermijn van uw factuur is 14 dagen, tenzij anders overeengekomen. Indien u het verschuldigde bedrag niet of niet volledig voldaan heeft binnen de betalingstermijn, wordt het openstaande bedrag verhoogd met 5,- euro administratiekosten plus de geldende wettelijke rente. Is het bedrag 30 dagen na factuurdatum nog niet volledig voldaan, dan zijn wij genoodzaakt u in gebreke te stellen en de vordering uit handen te geven aan een incasso bureau. Alle bijkomende kosten zijn dan voor uw rekening.

4.4 Alleen wanneer het volledige bedrag door STUDIO NIEN is ontvangen wordt het bewerken van de foto's gestart en ontvangt u de digitale foto's binnen 1 maand.

4.5 De levertijd kan per product verschillen. U kunt indien gewenst de geschatte levertijd opvragen.

 

5. KLACHTEN, AANSPRAKELIJKHEID EN VERANTWOORDELIJKHEID

5.1 Klachten betreffende het geleverde werk dienen zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen tien werk- dagen na levering van de foto’s schriftelijk aan STUDIO NIEN te worden verteld. STUDIO NIEN heeft het recht binnen redelijke termijn alsnog goed werk voor afgekeurd werk te leveren.

5.2 Het is in geen geval mogelijk om geld terug te eisen. Bij ontevredenheid zal er eventueel een nieuwe afspraak worden gemaakt om alsnog het gewenste doel te bereiken. Dit is uitsluitend mogelijk als er volgens punt 5.1 binnen 10 dagen een officiële klacht is ingediend.

5.3 Het is in geen geval mogelijk om (schade)claims te leggen op STUDIO NIEN, in welke zin dan ook.

5.4 U bent tijdens de fotoshoot zelf verantwoordelijk en aansprakelijk voor uzelf en uw eigendommen. Schade aan uzelf, uw eigendommen en aan anderen is in de breedste zin van het woord op geen enkele wijze te verhalen op de fotograaf.

5.5 5. Deelname aan een fotoshoot is volledig voor uw eigen risico.

 

6. AUTEURSRECHTEN EN PUBLICATIES

6.1 Auteursrechten (en andere rechten die door de Nederlandse wet aan de fotograaf toegeschreven worden) van alle fotoshoots blijven altijd in het bezit van STUDIO NIEN. Indien u foto’s wilt gebruiken voor publicatie, neem dan altijd vooraf contact met ons op.

6.2 Op geleverde foto’s rusten altijd de auteursrechten van STUDIO NIEN. U koopt een digitale foto en niet de rechten op de foto. Indien u een foto wilt gebruiken of publiceren, moet u hiervoor altijd voorafgaande schriftelijke toestemming vragen bij de fotograaf.

6.3 Iedere toestemming voor publicatie is slechts rechtsgeldig via een schriftelijke overeenkomst met STUDIO NIEN (licentie), deze moet u op ieder verzoek van de fotograaf kunnen tonen.

6.4 Op alle producten van STUDIO NIEN rusten auteursrechten. Het is daarom niet toegestaan deze producten te vermeerderen of te publiceren zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van STUDIO NIEN. Ook digitale bestanden zijn auteursrechtelijk beschermd en dus uitsluitend voor uw eigen gebruik en niet voor publicatie.

6.5 STUDIO NIEN mag de foto's van u ten allen tijde naar eigen inzicht gebruiken, verkopen aan derden, verveelvoudigen en publiceren voor zowel non-commerciële als commerciële doeleinden. De fotograaf is niet verplicht dit te melden, al zullen we indien mogelijk wel proberen om u op de hoogte te brengen van aankomende publicaties.

6.6 Indien u tekst- of beeldmateriaal van STUDIO NIEN wilt gebruiken voor publicaties van welke aard dan ook, neem dan vooraf contact op met STUDIO NIEN. Er zal een passende vergoeding worden besproken.

6.7 Bij iedere vorm van overeengekomen publicatie dient fotografisch werk duidelijk met het logo getoond worden. Wanneer dit niet mogelijk is dient er bij de foto vermeldt te worden: “Foto: STUDIO NIEN” of “Foto: www.studionien.com”. Bij het niet nakomen van deze voorwaarde komt de fotografe een extra vergoeding toe van tenminste 100% van het bedrag verschuldigd aan publicatie rechten.

6.8 Bij openbaarmaking/publicatie dient de wederpartij terstond en zonder kostenberekening een bewijsexemplaar van de publicatie aan de fotografe te doen toekomen.

6.9 Indien fotografische werken als digitaal bestand zijn aangeleverd, zal u deze na het overeengekomen gebruik wissen en/of vernietigen en niet voor hergebruik opslaan. Het niet of niet tijdig nakomen van deze verplichting leidt niet tot het verlies van enig recht van de fotograaf.

6.10 Geen enkel gebruik van het fotografische werk op welke wijze dan ook is toegestaan, zo lang u enige uitstaande factuur van de fotograaf nog niet voldaan of anderszins nog niet geheel heeft voldaan aan enigerlei verplichting voortvloeiende uit welke overeenkomst met de fotograaf dan ook.

6.11 Ieder gebruik van een fotografisch werk dat niet is overeengekomen wordt beschouwd als een inbreuk op het auteursrecht van de fotografe. Bij inbreuk komt de fotografe een vergoeding toe ter hoogte van tenminste 3 maal de door de fotografe gebruikelijk gehanteerde vergoeding voor een dergelijke vorm van gebruik met een minimum van 300 euro.

 

7. LICENTIES

7.1 Toestemming voor gebruik van een fotografisch werk door de wederpartij wordt uitsluitend schriftelijk en voorafgaand verleend in de vorm van een licentie zoals die naar aard en omvang door de fotograaf is omschreven in de offerte en/of de opdrachtbevestiging en/of de daarop toeziende factuur. 

7.2 Indien betreffende de omvang van de licentie niets is bepaald, geldt dat dit nimmer meer omvat dan het recht tot eenmalig gebruik, in ongewijzigde vorm, ten behoeve van een doel, oplage en wijze zoals partijen bij het aangaan van de overeenkomst conform het begrip van de fotograaf, hebben bedoeld.

7.3 Bij gebreke aan een specifiek overeengekomen wijze van publicatie en/of omschreven doel en/of omschreven oplage worden alleen die bevoegdheden geacht te zijn gegeven, die standaard zijn opgenomen in de licentie dan wel, die uit de aard en strekking van de overeenkomst noodzakelijkerwijs voortvloeien.

7.4 Indien door de fotograaf toestemming heeft gegeven voor elektronische of andere vormen van beeldmanipulatie kan het resultaat pas worden gebruikt na diens uitdrukkelijke schriftelijke goedkeuring. 

KvK nr:75501449

​©STUDIO NIEN. Alle rechten voorbehouden. Niets op deze website mag worden vermenigvuldigd en/of overgenomen worden zonder voorafgaande toestemming van de fotograaf.
©STUDIO NIEN. All rights reserved. No part of this website may be reproduced, distributed or copied without written permission of the photographer.